SNA Hem

Ett nationellt kartografiskt storprojekt 1988-1997
Nationalatlasens innehåll och format
En decentraliserad organisation
En försäljningsframgång
PC-versionen av Sveriges Nationalatlas
Nationalatlasens fortlevnad och framtida utveckling


Nationalatlasens fortlevnad och framtida utveckling

Sverige har nu en nationalatlas av hög internationell klass. Redan under 1995 genomfördes under ledning av Sture Norberg, f d generaldirektören vid Lantmäteriverket, en utredning angående organisation och omfattning av den framtida verksamheten vid Sveriges Nationalatlas. Utredningen överlämnades till Miljödepartementet 1995. Därefter uttalade regeringen i den s k IT-propositionen (Prop. 1995/96:125) och i budgetpropositionen för 1996 sin uppskattning över Sveriges Nationalatlas hittillsvarande utgivning och uttalade det angelägna i att SNA:s databas ajourhålls och att en vidareutveckling sker av SNA, särskilt i elektronisk form.

Med hänsyn till den snabba utvecklingen inom IT-området togs under ledning av Peter Nyhlén (nu Metria Kartcentrum) och chefredaktören fram ett nytt förslag till utformning av den framtida verksamheten för SNA under perioden 1998-2001. En plan för verksamheten fastställdes av Lantmäteriverket vid budgetbehandlingen för 1998 och programmet håller nu på att realiseras.

Planen innehåller:
ajourhållning av tidigare utgivna bocker
en begränsad nyutgivning av bocker
vidareutveckling av bocker
utveckling av Internet - versionen

Organisatoriskt är Lantmäteriverket nu ensam huvudman för Nationalatlasen, men nära samverkan med andra myndigheter eftersträvas även fortsättningsvis. Landskapsinformationsenheten vid Lantmäteriet, dit chefredaktören numera är knuten, ansvarar för projektet. Metria Kartcentrum svarar för den fortlöpande redaktionella verksamheten och de har också övertagit ansvaret för tryckning, lagerhållning, marknadsföring och försäljning av SNA:s produkter, uppgifter som tidigare utfördes av Bokförlaget Bra Böcker.

Under 1998 utkommer en uppdaterad version av Sveriges Kartor och Berg och jord, samt nytryckning av Miljön. Under 1999 påbörjas en nyproduktion av bandet Infrastrukturen och en uppdatering av Kulturliv, rekreation och turism. Senare under perioden uppdateras Industri och service.

Nyproduktion av nya titlar begränsas f n till ett regionalt band Atlas över Skåne, som ges ut i början av 1999 och ett nationellt band med temat Folkhälsa och vård, som ges ut i slutet av 1999. Ytterligare titlar förutsätter extern finansiering.

PC-Atlas GIS utkom i förbättrad version under 1998. Tillkomsten av Internet och dess mycket snabba tillväxt har på kort tid öppnat helt nya möjligheter att distribuera och uppdatera Sveriges Nationalatlas. En etappvis uppbyggnad av en Internet-version av SNA påbörjas nu. Om den antagna planen för SNA:s verksamhet den kommande 4-årsperioden fullföljs kommer Sverige att ha en modern och tematiskt heltäckande Nationalatlas distribuerad med modern digital informationsteknik. Arbetet under den gångna 10-årsperioden har lagt grunden för det.

Not: Denna artikel publicerades ursprungligen i Sveriges Kartläggning - Tillägg 1988-1997, Kartografiska SällskapetLäs mer om SNA eller skicka epost till info@sna.se.
Skapad 1999-06-01, senast uppdaterad 1999-06-01.
English! Leta efter svenska orter i vårt ortregister! Sök bland våra webbsidor. Webbatlasen innehåller kartor och statistik Läs om PC-Atlasen. Läs om böckerna. Ingångssida