SNA Hem

Ett nationellt kartografiskt storprojekt 1988-1997
Nationalatlasens innehåll och format
En decentraliserad organisation
En försäljningsframgång
PC-versionen av Sveriges Nationalatlas
Nationalatlasens fortlevnad och framtida utveckling


Nationalatlasens innehåll och format

Sveriges Nationalatlas är Sveriges officiella tematiska kartverk, som med kartor, diagram och textkommentarer beskriver Sveriges natur- och kulturlandskap, ekonomi och levnadsförhållanden i ett historiskt och internationellt perspektiv. Bokverket Detta kom till uttryck genom en decentraliserad organisation för manuskriptframställning. som utgivits i en svenskspråkig och en engelskspråkig version, omfattar hittills 2805 sidor och cirka 2218 kartor fördelade på följande 17 tematiska band.

I det avslutande bandet, Sveriges Geografi, görs en sammanfattande geografisk analys av vårt land, bl a baserad på informationen i de tidigare utgivna 16 bandet, som inte utgivits i någon logisk utgivningsordning utan andra faktorer har fått påverka utgivningstiden. Den samlade bokserien struktureras här under fyra huvudrubriker. Vissa böcker förmedlar information inom mer än ett av dessa huvudområden:

 

Landet
(Naturgeografi)

Människans
landskap
(Kulturgeografi)
Forsörjningen
(Ekonomisk
geografi)
Levnads-
förhållanden
(Kulturgeografi)
Sveriges kartor
x
x
-
-
Skogen
x
-
x
-
Befolkningen
-
-
-
x
Miljön
x
x
-
-
Jordbruket
-
-
x
-
Infrastrukturen
-
x
x
-
Hav och kust
x
-
-
-
Sverige i världen
-
-
x
x
Kulturliv, rekreation och turism
-
-
-
x
Arbete och fritid
-
-
-
x
Kulturminnen och kulturminnesvård
-
x
-
-
Berg och jord
x
-
-
-
Kulturlandskapet och bebyggelsen
-
x
-
-
Klimat, sjöar och vattendrag
x
-
-
-
Industri och service
-
-
x
-
Växter och djur
x
-
-
-
Sveriges geografi
x
x
x
x

Sverigekarta

 

 

Atlasbanden har producerats i samverkan mellan SNA och olika myndigheter och universitetsinstitutioner, huvudsakligen de geografiska institutionerna i landet. Under projekttiden har nytryckning av temaband skett, i några fall med omfattande uppdateringar. Totalt har cirka 300 specialister medverkat i projektet, som författare och illustratörer.

 

 

Bild 1. Kartan visar den starkt decentraliserade organisationen, som tillämpats vid produktionen av nationalatlasen.


Temaband

Tryckår

Temavärd
( temaredaktör )
Sveriges kartor

1990
1995

Lantmäteriet
( Ulf Sporrong, Stockholms univ. och H-F Wennström, LM )
Skogen
1990
1995
Skogsstyrelsen
( Hans-Erik Nilsson )
Befolkningen
1991
1997
Statistiska Centralbyrån
( Sture Öberg, Uppsala univ. och Peter Springfeldt, SCB )
Miljön
1992
Sveriges Lantbruksuniversitet
( Åke Clason och Birger Granström )
Jordbruket
1991
1997
Naturvårdsverket
( Claes Bernes och Claes Grundström )
Infrastrukturen
1992
Lindkopings universitet
( Reinhold Castensson )
Hav och kust
1992
1996
SMHI
( Björn Sjoberg )
Sverige i världen
1993
1997
Lunds universitet
( Gunnar Törnqvist )
Kulturliv, rekreation och turism
1993
Uppsala universitet
( Hans Aldskogius )
Arbete och fritid
1994
Umeå universitet
( Kurt - Viking Abrahamsson)
Kulturminnen och kulturminnesvård
1994
Riksantikvarieämbetet
( Klas-Goran Sellinge )
Berg och jord
1994
Sveriges Geologiska Undersökning
( Curt Fredén )
-
Kulturlandskapet och bebyggelsen
1994
Stockholms universitet
( Staffan Helmfrid )
Klimat, sjöar och vattendrag
1995
SMHI
( Birgitta Raab och Haldo Vedin )
Industri och service
1995
Göteborgs universitet
( Claes Göran Alvstam )
Växter och djur
1996
Sveriges Lantbruksuniversitet
( I Ahlén o L Gustafsson )
Sveriges geografi
1996
Huvudredaktionen
( S Helmfrid )


Bild 2. Produktionen av nationalatlasen

Produktionsdiagram

Bokverket har formatet 25,5 x 34 cm. SNA skiljer sig i sin mer populära och säljande utformning från flertalet tidigare nationalatlaser. Den har kommit att bli en förebild för nya nationalatlaser internationellt. Böckerna är rikt illustrerade. Ungefär två tredjedelar utgörs av kartor, diagram, fotografiska och lexigrafiska bilder. Böckerna är en kombination av atlas och en lärobok i geografi, skriven för en allmänhet med gymnasiebakgrund och användbar såväl i skola som i grundläggande högskolekurser. Konceptet ger en balanserad, organiserad förklarande beskrivning av Sverige idag med ett geografiskt synsätt men också i ett historiskt och internationellt perspektiv.

Totalt omfattar bokverket 2218 kartor i varierande skalor. I nedanstående tabell ges en sammanställning av antalet kartor i de olika banden i respektive kartskala:

TEMABAND

Antal sidor

Antal kartor i olika skalor
..
1:1,25
M
1:2,5
M
1:5
M
1:10
M
1:20
M
Övriga
Summa
Sveriges kartor
205 s.
0
0
6
10
0
1*
17
Skogen
144 s.
1 (4)
2
10
54
17
2
89
Befolkningen
176 s.
1
3
26
56
9
7
102
Miljön
184 s.
2 (4)
12 (2)
29
57
25
25
156
Jordbruket
128 s.
1
0
24
66
0
1
92
Infrastrukturen
160 s.
1
2 (3)
28
95
21
16
166
Hav och kust
128 s.
0
2
12
42
8
22
86
Sverige i världen
160 s.
0
0
4
15
4
68
91
Kulturliv, rekreation och turism
128 s.
1 (4)
2 (1)
24
63
46
23
164
Arbete och fritid
128 s.
1
2 (1)
18
30
9
14
75
Kulturminnen och kulturminnesvård
184 s.
0 (10)
2 (9)
44
49
3
10
127
Berg och jord
208 s.
5 (3)
9 (19)
21
31
10
19
117
Kulturlandskapet och bebyggelsen
184 s.
1
0
6
25
2
2
36
Klimat, sjöar och vattendrag
176 s.
1
3
15
132
32
15
198
Industri och service
176 s.
2
2
36
42
20
8
110
Växter och djur
160 s.
1 (2)
0 (11)
25
92
87
55
273
Sveriges geografi
176 s.
0 (11)
4 (4)
27
146
72
55
319
Summa
2.805 s.
18 (38)
45 (50)
355
1005
65
343
2.218

( ) täcker endast små delar av landet * Referenskarta i skalan 1: 700 000 (26 sidor)

Not: Denna artikel publicerades ursprungligen i Sveriges Kartläggning - Tillägg 1988-1997, Kartografiska SällskapetLäs mer om SNA eller skicka epost till info@sna.se.
Skapad 1999-06-01, senast uppdaterad 1999-06-01.