SNA Hem

Officiell statistik
Den officiella statistiken redovisas regelbundet i Statistiska Meddelanden (SM) utgivna av Statistiska centralbyrån samt i olika typer av rapporter från Naturvårdsverket, Miljödepartementet m.fl. En gemensam ingång till all officiell statistik når du genom att välja Svenska statistiknätet.
Enligt lagen om den officiella statistiken (SFS 1992:889) skall den officiella statistiken vara objektiv och allmänt tillgänglig och den skall vara framställd och offentliggjord med hänsyn till skyddet for enskilda.
 
Statistikansvariga myndigheter
I en bilaga till statistikforordningen (SFS 1992:1668, senast ändrad i SFS 1997:1296) anges vilka områden som omfattas av officiell statistik och vilken myndighet som ansvarar for statistiken på respektive område/ delområde. Här är några av de ansvariga myndigheterna.
 

Högskoleverket har ansvar för att följa upp och analysera utvecklingen inom den högre utbildningen och forskningen och i samhället i övrigt. Det gör verket genom uppföljning och omvärldsanalys som bland annat syftar till att ge riksdag och regering underlag för ställningstaganden i högskolefrågor.

Högskoleverket har ansvar för all central högskolestatistik, det vill säga verket beslutar om vilka uppgifter om universitet och högskolor som ska samlas in och hur de ska bearbetas. Data om utbildning och forskning finns samlade i verkets databas för Nationell Uppföljning (NU-databasen). Statistiska centralbyrån ansvarar för att uppgifterna ges ut i SCB:s publikationsserie.

Högskolestatistiken, datauppgifterna och analyser av uppgifterna publiceras också i Årsrapport för universitet och högskolor.

Socialstyrelsen publicerar officiell statistik om socialtjänst, hälsa och sjukdomar samt hälso- och sjukvård.

Ett gratis statistikprogram (med diagram och kartfunktioner) "Hur mår Sverige" finns tillgängligt för nerladdning.

Ansvarig myndighet för officiell statistik om transporter och kommunikationer.
För mer information se även : Officiell statistik på Naturvårdsverket

Annan statistik
All myndighetsstatistik är inte officiell. Vid universitet och högskolor framställer forskare och studenter mycket statistik. Dessutom finns det många företag, organisationer, klubbar, och enskilda individer som producerar statistik.

En statlig myndigehet for strategier, statstik och samordning inom svensk turism. Här finns bl. a. Fakta om turism.
 


Läs mer om SNA eller skicka epost till info@sna.se.
Skapad 1999-06-01, senast uppdaterad 2004-06-07.
English! Leta efter svenska orter i vårt ortregister! Sök bland våra webbsidor. Webbatlasen innehåller kartor och statistik Läs om PC-Atlasen. Läs om böckerna. Ingångssida